Komplexné vyšetrenie žilového systému dolných končatín
– trápi Vás pocit ťažkých nộh
– trápia Vás bolesti až kŕče v nohách ?
– trápia Vás viditeľné žilky, farebné fľaky na koži – až vredy ?

Nezanedbávajte svoje ťažkosti! Príčinou môže byť zlé fungovanie žíl! Riešením je vyšetrenie žíl dolných končatín, ktoré odhalí príčinu a doporučí ďalšiu liečbu.

Chronické žilové ochorenia sú jedny z najčastejších chronických ochorení „civilizovaných krajín“ v súčasnosti , i keď neprávom sú mimo hlavného záujmu odborníkov i spoločnosti. Je to spôsobené ich ,našťastie, zriedkavejším ohrozením života pacienta, v porovnaní s takými strašiakmi ako je srdcový infarkt, mozgová porážka, či rakovina. Napriek tomu sú veľmi častou príčinou dlhodobých ťažkostí inak „zdravých“ ľudí, znepríjemňujú im a limitujú ich každodenné bežné aktivity, čo ich v subjektívnom vnímaní jednotlivca favorizuje do úlohy vážneho zdravotného problému.
Jednoducho povedané:“ to, že nejde o život, neznamená, že je to nepodstatné!“ Vzhľadom na uvedené je pochopiteľné rozladenie pacienta, ktorý má po návšteve lekára pocit nedostatočnej pozornosti k svojim ťažkostiam. V dnešnom svete komunikácie, internetu a dostupných riešení to vedie často k tomu, že sa pacient sám snaží riešiť svoje zdravotné ťažkosti a keď neuspeje na poli klasickej medicíny /i keď vďaka komerčnému tlaku je už i tu ponuka bohatá/, hľadá aj alternatívnu pomoc.
Treba však počítať s tým, že chronické žilové ochorenia sa volajú chronické preto, lebo sú dlhodobé, až celoživotné. Nejde o jednorazovo a elegantne riešiteľný problém. Samotné ochorenie potrebuje dlhodobú starostlivosť, sledovanie a v jednotlivých štádiách choroby odporučenie adekvátnej liečby. Akékoľvek jednorazové výkony /opichy, chirurgický zákrok/ treba brať ako aktuálne riešenie viditeľnej časti problému, ale nie sú záručným listom na definitívne riešenie, to neexistuje.
Pacient by si mal byť vedomí prirodzeného priebehu ochorenia, s postupným zhoršovaním, ktorého tempo a stupeň poškodenia je len ťažko dopredu odhadnuteľný. Znovuobjavenie sa príznakov ochorenia je časté a veľmi zriedkavo je príznakom zlyhania lekára a liečby, ale najčastejšie je príznakom samovoľného zhoršovania ochorenia.

Chronické žilové ochorenia tvoria širokú skupinu ochorení, v ktorých najčastejšie udávaným príznakom je “ pocit ťažkých nôh“, spojený s prítomnosťou varixov / kŕčových žil = rozšírených, vinutých a predĺžených povrchových žil/, opuchom a zmenami kože.

Anatómia a funkcia:
Na dolných končatinách existujú tri žilové systémy: hlboký, povrchový a spojovací. Najčastejšie žilové ochorenia sú spojené s poškodením povrchového žilového systému a s jeho rozširovaním do varixov, čo sú vlastne viditeľné rozšírené, vinuté a predĺžené povrchové žily.
Krv prúdi za normálnych okolností z povrchového cez spojovací do hlbokého systému a následne sa vracia dolnou dutou žilou do srdca. Pri porušenej funkcii zlyháva tento obeh a krv sa hromadí, horšie odteká, eventuálne dochádza k spätnému toku krvi smerom z hlbokého systému späť do povrchového.
Varixy – rozšírenia povrchového systému sa vyskytujú kdekoľvek na predkolení, menej na stehne, typické sú v priebehu tzv. kmeňových žíl na vnútornej strane predkolenia a stehna či na zadnej strane lýtka.

K uznávaným rizikovým faktorom patria: rodinný výskyt, vek, obezita, ženské pohlavie, gravidita u žien, práca v stoji, nosenie sťahujúceho šatstva, sedavý spôsob života, nedostatok vlákniny v potrave, spojený so zápchou, nevyhovujúca obuv.
Medzi najčastejšie popisované ťažkosti patria: pocit ťažkých nôh, únavnosť dolných končatín, pocit horúčavy až páľavy, alebo naopak pocit chladu, svrbenie kože, tlak v lýtkach, zvýšená potivosť, pocit, že „noha praskne“, neskôr sa pridružujú aj bolesti, často pozdĺž varikózne rozšírených žíl, najmä pri dlhodobom státí a sedení, ako aj opuchy.
Neexistuje priama úmera medzi veľkosťou varixov a pociťovanými ťažkosťami.

Existuje však závislosť medzi ťažkosťami a stupňom žilovej nedostatočnosti. Žilová nedostatočnosť je stav, kedy žilový systém neplní svoju funkciu odvádzania krvi smerom spať k srdcu, tá sa hromadí a zvyšuje sa tlak v žilách, s ďalším poškodzovaním žilovej steny. Pociťované ťažkosti sú postupne zhoršované, kombinované s opuchom končatiny, poruchami výživy kože a podkožia /zápalom, farebnými zmenami, zvýšenou citlivosťou na poranenie, až tvorbou rán na koži- vredov/.

Vyšetrenie:
Cieľom vyšetrenia je zistiť rozsah poškodenia a presnejšie miesto, ktoré je najviac postihnuté. Elegantnou metódou ako nahliadnuť „ pod kožu“ a vidieť priamo funkciu a prúdenie krvi žilami v dolnej končatine je duplexná ultrasonografia. Je to metóda, ktorá priamo zobrazuje žilový systém s prietokom krvi, ktorý dokáže aj odmerať a stanoviť presné miesto porušenej funkcie. Pomáha vybrať vhodný spôsob liečby, či už pokračovanie v konzervatívnej liečbe, eventuálne zvoliť vhodný chirurgický výkon.
Dobré vyšetrenie je najlepším predpokladom, že doporučená liečba bude mať čo najlepší a najdlhodobejší efekt.

Liečba
Vo väčšine prípadov chronického žilového postihnutia nepoznáme príčinu ochorenia, čomu odpovedá i liečba. Nevieme vyliečiť, ale snažíme sa odstrániť faktory, ktoré ochorenie zhoršujú a vykonať procedúry na tej časti žilového systému, ktorý má porušenú funkciu. Odstránená alebo zjazvená žila sa síce na kŕčovú už nezmení, ale i po opakovaných výkonoch máme ešte dostatok žíl, ktoré môžu byť poškodené časom.
Preto by mala byť liečba komplexná a celoživotná.

Okrem správnej životosprávy a fyzikálnej liečby / ktoré majú najmä preventívny účinok/ sa používajú nasledovné spôsoby terapie:
– kompresívna
– medikamentózna
– sklerotizačná
– chirurgická

Všetky sa snažia o zníženie tlaku v žilách odstránením spätného toku s hromadením krvi a odstránenie varixov- rozšírených a nefunkčných žíl.

Kompresívna liečba- vlastne nahrádza to, čo samotná žilová stena stráca: pružnosť, pevnosť a schopnosť odolávať zvýšenému tlaku. Z vonka- pomocou bandáže kompresívnymi obväzmi, alebo kompresívnymi pančuškami bránime rozširovaniu žíl a napomáhame ich normálnej funkcii. V prípade bandáže obväzom je nevyhnutná správna technika viazania od prstov nohy smerom nahor s najvyššou pevnosťou v oblasti nohy a postupným uvoľňovaním smerom k stehnu. Bandáž je jedným z najdôležitejších faktorov v liečbe varixov

Medikamentózna liečba – teda tabletky. Podľa štúdií s overenými údajmi nezabráni rozširovaniu žíl, ale má efekt na pociťované ťažkosti: tlak , bolesť, pálenie,… a zmierňuje opuchy. K dispozícii sú lieky i množstvo voľno predajných prípravkov, ktoré obsahujú látky s ochrannými účinkami na žilovú stenu.

Sklerotizačná liečba je jeden zo spôsobov odstraňovania rozšírených žíl- varixov, okrem chirurgickej liečby. Do povrchovej žily sa ihlou vstrekne látka, ktorá vyvolá jej zápal a upchanie, čo sa prejaví pri dobrom efekte vymiznutím varixu a zmiernením ťažkostí. Nevyhnutne je spojená s kompresívnou liečbou, vykonáva sa ambulantne.

Chirurgická liečba predstavuje operačný zásah na žilovom systéme, je zameraná predovšetkým na zákroky na povrchovom a spojovacom systéme. Jednoznačne sa preferuje tendencia minimalizovať poškodenie, zachovávať povrchový systém pokiaľ sa dá pre potreby rýchlo sa rozvíjajúcej revaskularizačnej= „ by-passovej chirurgie“, kde časť povrchovej žily slúži ako telu vlastný materiál na náhradu poškodených tepien /napr. na srdci/.
Klasickým chirurgickým metódam konkurujú moderné endovaskulárne metódy – liečba pomocou rádiofrekvenčnej alebo laserovej endovenóznej oklúzie či endovaskulárna koagulácia, endoskopicky asistované liečebné metódy, ako je napr. endoskopická subfasciálna disekcia perforátorov.

Komerčné prostredie v zdravotníctve je jednou z príčin rozmachu krátkodobých ambulantných výkonov. Tieto postupy patria poväčšine k nadštandardným zdravotníckym službám a nie sú, eventuálne sú len parciálne hradené zdravotnými poisťovňami.
Žilové ochorenie je beh na dlhé trate. Treba rátať s tým, že „so žilami sa chodí k lekárovi ako s autom do servisu.“ /intervaly sú veľmi individuálne/. I tomuto treba prispôsobiť výber pracoviska s rôznou finančnou náročnosťou tej ktorej procedúry.
Akákoľvek chirurgická liečba predstavuje len časť liečebného procesu, ktorý je dlhodobý až celoživotný.

Podľa štatistík chronické žilové ochorenia postihujú až polovicu populácie „západných“ krajín. Toto číslo, dlhodobosť ochorenia a časté „recidívy“ ochorenia sú pravdepodobne dôvodom širokého laického záujmu o túto problematiku. Čo v jednom smere pomáha šíreniu užitočných informácií, ale je i živnou pôdou a priestorom pre marketing mnohých prípravkov a postupov, nie vždy akceptovaných odchovancami klasickej medicíny. Medicína je tu však preto, aby nám pomáhala, i keď poznáme jej hranice.

Prajem Vám, aby Vás Vaše žilové ochorenie čo najmenej obťažovalo a limitovalo.

V Partizánskom MUDr. Dana Vavricová Ďureje